tween 40中文什么意思

发音:   用"tween 40"造句
吐温40,聚氧乙烯去水山梨醇单棕榈酸酯,聚乙氧基棕榈酸清凉茶醇
 • tween-40:    吐温-40
 • 'tween:     〔诗〕 = between.
 • tween:    补间动画; 非离子活性剂; 聚氧乙烯 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. tweel 什么意思
 2. tweeling 什么意思
 3. tweeling, de 什么意思
 4. tween 什么意思
 5. tween 20 什么意思
 6. tween 60 什么意思
 7. tween 80 什么意思
 8. tween 81 什么意思
 9. tween brain 什么意思
 10. tween deck 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

如何用高级又委婉地表达“你很蠢”? (双语)
最孤独的人是谁?答案出乎你的意料! (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.