tween 60中文什么意思

发音:
吐温60,聚氧乙烯去水山梨醇单硬酸酯,聚乙氧基硬酯酸清凉茶醇
 • tween-60:    聚氧乙烯山梨糖醇酐单硬脂酸酯; 吐温 ...
 • 'tween:     〔诗〕 = between.
 • tween:    补间动画; 非离子活性剂; 聚氧乙烯 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. tweeling 什么意思
 2. tweeling, de 什么意思
 3. tween 什么意思
 4. tween 20 什么意思
 5. tween 40 什么意思
 6. tween 80 什么意思
 7. tween 81 什么意思
 8. tween brain 什么意思
 9. tween deck 什么意思
 10. tween deck bulkhead 什么意思
电脑版繁體版EnglishDefinition

相关英语阅读

中国客套话绕晕老外?那你可能没见过英语的千层套路……
四六级没过,对找工作有影响么?

Copyright © 2023 WordTech Co.