×

xi di qi dian ji中文什么意思

发音:
 • 洗涤器电机
 • xi:    n. 希腊字母表第十四个字母〔Ξ,ξ ...
 • qi:    n. 〔汉语〕 气。
 • gua yu qi dian ji:    刮雨器电机
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. xi corps 什么意思
 2. xi da hou 什么意思
 3. xi dabhar 什么意思
 4. xi dehua 什么意思
 5. xi deng 什么意思
 6. xi ding 什么意思
 7. xi dorolj 什么意思
 8. xi e jijun,wu weilin 什么意思
 9. xi enting 什么意思
 10. xi erduos national nature reserve 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.