zhang haidong中文什么意思

发音:   用"zhang haidong"造句
张海东
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

例句与用法

 1. This is our manager , mr zhang haidong
  这是我们的经理,张海东先生

相关词汇

 1. zhang guozheng 什么意思
 2. zhang guozhong 什么意思
 3. zhang h o n g j i u 什么意思
 4. zhang hai 什么意思
 5. zhang haidi 什么意思
 6. zhang haifeng 什么意思
 7. zhang haiguo 什么意思
 8. zhang haikuan 什么意思
 9. zhang hailong 什么意思
 10. zhang hailun 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

学英语的忌讳
为啥中国人的英语口语很难提高?问题在哪? (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.