×

zhuo gong中文什么意思

发音:
 • 巩卓
 • gong:    n. 1.锣。 2.皿形钟、铃。 3 ...
 • a gong:    一面锣
 • gong gong:    共工氏
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. zhunquelingming 什么意思
 2. zhuo biyu 什么意思
 3. zhuo chen 什么意思
 4. zhuo chi 什么意思
 5. zhuo fengci 什么意思
 6. zhuo gui he jia huan 什么意思
 7. zhuo gui zhuan men dian 什么意思
 8. zhuo jian 什么意思
 9. zhuo jianhui 什么意思
 10. zhuo jie 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.