×

alteration怎么读

音标:[ ˌɔ:ltə'reiʃən ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • alteration英语什么意思n. 1.变更,改变,变化。 2.【地质学;地理学】蚀变。 3.〔美方〕阉割。
  • alteration法语什么意思:altération 音标:[alterasjɔ̃] n.f. 改变,变更;纂改,歪曲;变坏,变质;[地质]蚀变;[乐]变音记号 专业辞典 1. n.f. 【地质】蚀变 2.n.f. 【音乐】变音记号 altération f. 变质;风化[作用];改变;失真;蚀变;病情恶化 altération d'atmosphère 风化[作用] altération de l'é...

相关词汇的读音

  1. "alterate angle"怎么读
  2. "alterated rocks"怎么读
  3. "alteration and addition"怎么读
  4. "alteration charge"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.