×

banana怎么读

音标:[ bə'nɑ:nə ]  
点击播放按钮播放真人发音:
 • banana英语什么意思n. 1.【植物;植物学】香蕉;芭蕉树。 2.〔美俚〕喜剧演员。 3.〔美俚〕大鼻子。 短语和例子

相关词汇的读音

 1. "top banana"怎么读
 2. "banana oil"怎么读
 3. "banana republic"怎么读
 4. "second banana"怎么读
 5. "banana belt"怎么读
 6. "banana seat"怎么读
 7. "banan district"怎么读
 8. "banan-ca"怎么读
 9. "banana aldehyde"怎么读
 10. "banana and chocolate chips muffins"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.