×

cert怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • cert英语什么意思n. 〔俚语〕=certainty. a dead [an absolute] cert绝对确实的事物。 for a cert 的确,确实。
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.