×

danger怎么读

音标:[ 'deindʒə ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • danger英语什么意思n. 1.危险。 2.危险物,威胁。 3.〔废语〕权力,势力范围。 短语和例子
  • danger法语什么意思:音标:[dãʒe] n.m.危险, 弊害 pl[海]暗礁 n.m. 危险,弊害 être en ~ de... 有...危险 专业辞典 n.m. 【航海】暗礁 近义词 écueil, embûche, menace, péril, piège, risque, exposer

相关词汇的读音

  1. "danger signal"怎么读
  2. "danger money"怎么读
  3. "danger space"怎么读
  4. "danger zone"怎么读
  5. "dangelzer"怎么读
  6. "dangeorge"怎么读
  7. "danger ahead"怎么读
  8. "danger and daring"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.