×

dependence怎么读

音标:[ di'pendəns ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • dependence英语什么意思n. 1.依赖,依靠。 2.依靠之物,靠山。 3.信任,信赖。 4.从属;隶属。 5.【物理学】依存(关系)。 6.【法律】未决。

相关词汇的读音

  1. "dependants abroad"怎么读
  2. "dependants allowance"怎么读
  3. "dependence arc"怎么读
  4. "dependence diagram"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.