×

development怎么读

音标:[ di'veləpmənt ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • development英语什么意思n. 1.发展,发达;进化。 2.展开;扩充;开发。 3.发达物,新事物,发展阶段。 4.【生物学】发育(史);【军,数】展开;【摄影】显影,显像;【音乐】展开(部);研制,研制成果。 短语和例...

相关词汇的读音

  1. "developingruralcommodityconomy"怎么读
  2. "developingtime"怎么读
  3. "development (dfid)"怎么读
  4. "development abnormalities of teeth"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.