×

engin怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • engin英语什么意思:恩金
  • engin法语什么意思:音标:[ãʒɛ̃] n.m. 机械,机器,工具,器械;武器,军用装备 ~s blindés 装甲车,坦克车 engin m. (施工)设备;大型工具;导弹;机械(设备) engin (air asm, air sous mer) 空[对]潜导弹 engin (air air, air air téléguidé) 空[对]空导弹 engin (anti engin, ant...

相关词汇的读音

  1. "esnatch engin"怎么读
  2. "conventional gasoline engin"怎么读
  3. "engilili"怎么读
  4. "engilsh"怎么读
  5. "engin out-emi ion"怎么读
  6. "engin out-emission"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.