×

expedition怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • expedition英语什么意思n. 1.远征,征伐;探险。 2.远征队,探险队。 3.迅速。 短语和例子
  • expedition法语什么意思:expédition 音标:[εkspedisjɔ̃] n.f. 迅速处理,迅速完成;寄发,发送,发送的货物;出征,远征,讨伐;探险,探险旅行,考察;<俗,讽>远征,出征,漫游,远出旅行 专业辞典 n.f. 【法律】(判决书、公证书等的)副本,缮本:une~du contrat契约副本 expédition f. 发寄;发送;发运;汇寄;邮寄;运送;远征 expéd...

相关词汇的读音

  1. "expediteur"怎么读
  2. "expeditif"怎么读
  3. "expedition: bismarck"怎么读
  4. "expeditionnaire"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.