×

fermentation怎么读

音标:[ ˌfə:men'teiʃən ]  
点击播放按钮播放真人发音:
 • fermentation英语什么意思:大骚乱
 • fermentation法语什么意思:音标:[fεrmãtasjɔ̃] f. 发酵;酝酿,激昂,骚动 n.f. 发酵;<书>(人心)激动,激昂,沸腾,纷扰,骚动,动乱 fermentation f. 发酵 fermentation (bouleuse, en bulles, à bascule t) 起泡发酵;高温发酵;沸腾发酵 fermentation (sous le chapeau, par dépôt)...

相关词汇的读音

 1. "bacterial fermentation"怎么读
 2. "traditional fermentation"怎么读
 3. "fermentation recorder"怎么读
 4. "insufficient fermentation"怎么读
 5. "ammoniacal fermentation"怎么读
 6. "propionic fermentation"怎么读
 7. "salvage fermentation"怎么读
 8. "active fermentation"怎么读
 9. "fermentation period"怎么读
 10. "amylolytic fermentation"怎么读
 11. "fermentating tube"怎么读
 12. "fermentatio"怎么读
 13. "fermentation ability"怎么读
 14. "fermentation accelerator"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.