×

gold怎么读

点击播放按钮播放发音:
 • gold英语什么意思n. 1.金,黄金;金币。 2.财富;财宝;黄金一样贵重[富丽]的东西。 3.金色,金黄色。 4.包金,镀金;金粉,金钱,金箔。 5.(射箭的)金色靶心。 6.金牌,金质奖章。 短语和例子

相关词汇的读音

 1. "gold bullion"怎么读
 2. "gold coin"怎么读
 3. "gold beatle"怎么读
 4. "gold reserve"怎么读
 5. "black gold"怎么读
 6. "gold rush"怎么读
 7. "gold record"怎么读
 8. "gold dust"怎么读
 9. "gold parity"怎么读
 10. "gold content"怎么读
 11. "golcza"怎么读
 12. "golczewo"怎么读
 13. "gold ot"怎么读
 14. "gold -antimony electrode"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.