×

legacy怎么读

音标:[ 'legəsi ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • legacy英语什么意思n. 1.【法律】 (动产的)遗赠;遗产。 2.传代物;传统,遗教。 短语和例子

相关词汇的读音

  1. "legac"怎么读
  2. "legacies"怎么读
  3. "legacy application"怎么读
  4. "legacy cost"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.