×

length怎么读

音标:[ l eŋθ ]  
点击播放按钮播放真人发音:
 • length英语什么意思n. 1.长,长度,长短。 2.(时间的)长短,期间。 3.(赛艇的)一艇的长度;一马的长度。 4.程度,范围。 5.【板球】球程;投至适当距离的球。 6.【语言学】音长。 7.一段,一节。 短...

相关词汇的读音

 1. "gauge length"怎么读
 2. "anal length"怎么读
 3. "critical length"怎么读
 4. "true length"怎么读
 5. "cable length"怎么读
 6. "equivalent focal length"怎么读
 7. "go all lengths"怎么读
 8. "lengstrand"怎么读
 9. "lengstrom"怎么读
 10. "length accumulator"怎么读
 11. "length adjustment"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.