×

limp怎么读

音标:[ limp ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • limp英语什么意思vi. 1.一瘸一拐地走。 2.慢腾腾地进行。 3.(诗)韵律[抑扬]紊乱。 n. 1.跛行。 2.挣扎着慢慢前进。 3.(诗的)韵律紊乱。 adv. -ingly 一瘸一拐地。 adj....

相关词汇的读音

  1. "limouzy"怎么读
  2. "limova"怎么读
  3. "limp 1"怎么读
  4. "limp 2"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.