×

observatory怎么读

音标:[ əb'zə:vətəri ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • observatory英语什么意思n. 1.观测所,观象台,气象台,天文台。 2.观察台,?望台,望楼,【军事】(炮台的)监视阁。

相关词汇的读音

  1. "lick observatory"怎么读
  2. "astronomical observatory"怎么读
  3. "greenwich royal observatory"怎么读
  4. "observatorio de izana"怎么读
  5. "observatorium astronomi zijinshan"怎么读
  6. "observatory dome"怎么读
  7. "observatory hill"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.