×

per怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • per英语什么意思短语和例子
  • per法语什么意思:per os 口服,内服 per pr高-,过- per iodalte de potassium 高碘酸钾 per technétate de sodium 高锝酸钠
  • per日语什么意思:pa-- パー‐ [ごとに]每měi;[…について]根据gēnjù,按照ànzhào. $per?ヘッド/每个人.

相关词汇的读音

  1. "pequizeiro"怎么读
  2. "pequots"怎么读
  3. "per albin hansson"怎么读
  4. "per capita"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.