×

picking怎么读

音标:[ 'pikiŋ ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • picking英语什么意思n. 1.(用铁镐等)掘;撬开。 2.摘取,采集;选择,挑选。 3.〔pl.〕摘取物,采集物;挑选物;可采物;可捡物〔垃圾、废品等〕。 4.〔pl.〕摘剩的东西,落穗;剩余物。 5.偷窃;赃品。 6.〔pl.〕额外收入,外快。 7.〔pl.〕〔英国〕(铺人行道用的)贝壳粉。 8.未烧透的砖。 9.【矿物】粗选。

相关词汇的读音

  1. "picked"怎么读
  2. "pick"怎么读
  3. "ice pick"怎么读
  4. "thumb pick"怎么读
  5. "pickilng process"怎么读
  6. "pickin me up"怎么读
  7. "picking and stealing"怎么读
  8. "picking area"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.