×

preacher怎么读

音标:[ 'pri:tʃə(r) ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • preacher英语什么意思n. 1.讲道者;说教者;传教师。 2.训诫者,警告者。 3.宣传者;鼓吹者。 4.〔the P-〕【圣经】《传道书》;《传道书》作者。

相关词汇的读音

  1. "local preacher"怎么读
  2. "preach to"怎么读
  3. "preach up"怎么读
  4. "preacher curl bench"怎么读
  5. "preacher general"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.