×

propaganda怎么读

音标:[ ˌprɔpə'gændə ]  
点击播放按钮播放真人发音:
  • propaganda英语什么意思n. 1.〔口语〕宣传;宣传计划;宣传方法;传播。 2.宣传部,宣传机关。 3.〔the P-〕 【天主教】布教总会[学校]。 短语和例子

相关词汇的读音

  1. "propagable"怎么读
  2. "propagand"怎么读
  3. "propaganda analysis"怎么读
  4. "propaganda and education"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2020 WordTech Co.