×

rotation怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • rotation英语什么意思n. 1.旋转;轮转;循环。 2.【天文学】自转。 3.【物理学】旋度。 4.轮流,轮换;交替。 5.【农业】轮作;【林业】轮伐(期)。 短语和例子
  • rotation法语什么意思:音标:[rɔtasjɔ̃] f. 旋转,转动;轮换;轮作 专业辞典 1. n.f 【经济】周转 2.n.f. 【矿】(钻机的)转盘 3.n.f. 【农】轮种,轮作 rotation f. 旋转;转动;自转;周转频[率](运输);回旋 rotation de l'aiguille 转针 rotation de la terre 地球自转 rotation de phase ...

相关词汇的读音

  1. "rotateur"怎么读
  2. "rotatif"怎么读
  3. "rotation 3d windows"怎么读
  4. "rotation culturale"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.