×

spring怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • spring英语什么意思n. 1.春季,春天。 2.青春;初期。 3.〔pl.〕大潮时期。 4.泉。 5.源头,水源,根源,本源;发生;动机,原动力。 6.跳跃;弹回,反跳。 7. 弹力;弹性。 8.发条,弹簧;(汽车的)钢板。 9.活力,精力,元气。 10.【造船】(桅杆等的)裂缝;缆索;系船索。 11.(甲板的)上翘,转向锚索,倒缆。 12....
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.