coin (iowa)中文什么意思

发音:
科因 (爱荷华州)
  • coin:    音标:[kwɛ̃] n.m.
  • coin:    音标:[kwɛ̃]n.m. 角,角落 ...
  • coin-coin:    音标:[kwɛ̃kwɛ̃]n.m 不 ...

相关词汇

  1. coimbatore 什么意思
  2. coimbra 什么意思
  3. coimbra (minas gerais) 什么意思
  4. coimères 什么意思
  5. coin 什么意思
  6. coin de culasse 什么意思
  7. coin de mire 什么意思
  8. coin des poètes 什么意思
  9. coin du feu 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

你知道法语中最常用的动词都有哪些吗?
法语学习:中国法语学习者常误用的一个单词

Copyright © 2023 WordTech Co.