coin township中文什么意思

发音:
科因镇区 (阿肯色州卡罗尔县)
 • coin:    音标:[kwɛ̃] n.m.
 • township:    乡 (消歧义)
 • coin:    音标:[kwɛ̃]n.m. 角,角落 ...

相关词汇

 1. coin des poètes 什么意思
 2. coin du feu 什么意思
 3. coin fenetre 什么意思
 4. coin fenêtre 什么意思
 5. coin salé 什么意思
 6. coin-coin 什么意思
 7. coin-cuisine 什么意思
 8. coin-lès-cuvry 什么意思
 9. coin-repas 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

一句话让你学会用法语表达情感(附短语)
法语口语▏克服说法语的障碍,5条切实可行的建议

Copyright © 2023 WordTech Co.