durio zibethinus中文什么意思

发音:   用"durio zibethinus"造句
榴莲果
榴莲
 • durio:    durion n.m.[植]榴莲 榴 ...
 • durio:    durionn.m.[植]榴莲榴莲的 ...

例句与用法

更多例句:  下一页

  相关词汇

  1. duriatitan 什么意思
  2. duriavenator 什么意思
  3. durillon 什么意思
  4. durin 什么意思
  5. durio 什么意思
  6. durion 什么意思
  7. durisilve 什么意思
  8. durit 什么意思
  9. durit(e) 什么意思
  电脑版繁體版EnglishFrancais

  相关法语阅读

  法国10处世界级美景欣赏
  一句话让你学会用法语表达情感(附短语)

  Copyright © 2023 WordTech Co.