evaporimetre中文什么意思

发音:
évaporimètre
évaporimètre
m.
蒸速测定[计、器、仪];蒸发计

相关词汇

  1. evaporatoire 什么意思
  2. evapore 什么意思
  3. evaporer 什么意思
  4. evaporeuse 什么意思
  5. evaporigraphe 什么意思
  6. evaporisation 什么意思
  7. evaporite 什么意思
  8. evaporographie 什么意思
  9. evaporometre 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法语阅读:面试化妆技巧(中法对照)
法国女生:男友不回短信咋办?在线等!

Copyright © 2023 WordTech Co.