×

hung hung中文什么意思

发音:   用"hung hung"造句
 • 鸿鸿

例句与用法

 1. Mais quand ils prononcent mon nom, les gens ont si peur qu'ils m'appellent Hung Hung Sing Sing.
  因为我的名字够响亮 人们见到我都怕得口震 所以江湖上的人都叫我

相关词汇

 1. hung (série télévisée) 什么意思
 2. hung ga ban 什么意思
 3. hung hom 什么意思
 4. hung hom (métro de hong kong) 什么意思
 5. hung hsiu-chu 什么意思
 6. hung shui kiu 什么意思
 7. hung ta chang 什么意思
 8. hung up 什么意思
 9. hung-gar 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.