resarcir中文什么意思

发音:
v.t. 缝补,补缀

相关词汇

  1. resaler 什么意思
  2. resalir 什么意思
  3. resaluer 什么意思
  4. resana 什么意思
  5. resanite 什么意思
  6. resavica (despotovac) 什么意思
  7. rescaldina 什么意思
  8. rescape 什么意思
  9. rescapé 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法国风景油画大师笔下的塞纳河畔
【干货】法语作文素材 | 必背的55句超常用法语谚语

Copyright © 2023 WordTech Co.