acinus renis中文什么意思

发音:
肾小球
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. acinus lienalis 什么意思
 2. acinus lienis 什么意思
 3. acinus of breast 什么意思
 4. acinus of parotid gland 什么意思
 5. acinus renalis 什么意思
 6. acinus unit of lung 什么意思
 7. aciobanitei 什么意思
 8. aciocoitei 什么意思
 9. acioglu 什么意思
 10. acioli 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

时隔3年!章泽天抛售8400万入手的豪宅! (双语版)
逼疯英国人的10个英语单词

Copyright © 2023 WordTech Co.