angulus occipitalis ossis parietalis中文什么意思

发音:
顶骨枕骨
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. angulus mastoideus ossis parietalis 什么意思
 2. angulus medialis 什么意思
 3. angulus medialis scapulae 什么意思
 4. angulus medialis tibiae 什么意思
 5. angulus occipitalis 什么意思
 6. angulus ocnli temporalis 什么意思
 7. angulus oculi 什么意思
 8. angulus oculi lateralis 什么意思
 9. angulus oculi medialis 什么意思
 10. angulus oculi nasalis 什么意思
电脑版繁體版English日本語

相关英语阅读

生活中常用的五星级英文句子
美文赏析: 请不要成为道德绑架的帮凶!

Copyright © 2024 WordTech Co.