ba duan jin中文什么意思

发音:   用"ba duan jin"造句
八段锦
八段景
 • ba:    n. 【埃及神话】魂灵〔被古埃及人描 ...
 • jin:    n. 〔汉语〕(市)斤(=0.5公斤 ...
 • duan jin:    段津
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ba don 什么意思
 2. ba dong 什么意思
 3. ba drum 什么意思
 4. ba drum stick 什么意思
 5. ba du zhuang 什么意思
 6. ba duong thi 什么意思
 7. ba e oil-measures 什么意思
 8. ba economics 什么意思
 9. ba economics with accountancy 什么意思
 10. ba ed film 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

干货:英语作文结尾经典句型大归纳!
教师节祝福语 (中英文)

Copyright © 2023 WordTech Co.