cheng de zhi中文什么意思

发音:
陈德志
 • de:    de2 〔法语〕 = of from ...
 • cheng zhi:    程之; 程志
 • zhi cheng:    成志; 程之; 执诚
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. cheng daixi 什么意思
 2. cheng daolin 什么意思
 3. cheng daoxi 什么意思
 4. cheng dawei 什么意思
 5. cheng dazhao 什么意思
 6. cheng dejun 什么意思
 7. cheng dequan 什么意思
 8. cheng dian-xi 什么意思
 9. cheng du (n)road branch 什么意思
 10. cheng enno 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

社交媒体使用方式透露你是哪一种人 (双语)
最恐怖的电影《世袭》即将上映! (双语)

Copyright © 2024 WordTech Co.