disk seeding mechanism中文什么意思

发音:
圆盘式排种装置
 • disk:    n. 1.圆盘;盘状,盘状物。 2. ...
 • seed:    n. (pl. seed(s)) 1 ...
 • mechanism:    n. 1.(机械)结构;机械装置[作 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. disk scraper 什么意思
 2. disk screen 什么意思
 3. disk seal 什么意思
 4. disk sector 什么意思
 5. disk seeder 什么意思
 6. disk sense 什么意思
 7. disk sense signal 什么意思
 8. disk separator 什么意思
 9. disk serial number 什么意思
 10. disk server 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

最孤独的人是谁?答案出乎你的意料! (双语)
女人成熟的十个标志

Copyright © 2023 WordTech Co.