qiu-hong zheng中文什么意思

发音:
者 郑秋红
 • hong:    n. 〔汉语〕(中国、日本的)行,商 ...
 • hong zheng:    者 郑宏; 者 郑红; 郑洪; 郑泓
 • zheng hong:    郑洪; 郑弘
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-feng fu 什么意思
 2. qiu-feng lv 什么意思
 3. qiu-feng zhu 什么意思
 4. qiu-hong huang 什么意思
 5. qiu-hong wang 什么意思
 6. qiu-hua li 什么意思
 7. qiu-hua tang 什么意思
 8. qiu-jiang wang 什么意思
 9. qiu-ju liu 什么意思
 10. qiu-ju zhang 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

别“傻坐”着了!久坐会让人变傻变痴呆! (双语)
6个技巧帮你快速提高英文交际能力

Copyright © 2023 WordTech Co.