qiu-hua tang中文什么意思

发音:
唐秋华
 • tang:    n. 【植物;植物学】墨角藻。
 • hua tang:    谭华; 者 汤华
 • tang hua:    唐华
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-feng zhu 什么意思
 2. qiu-hong huang 什么意思
 3. qiu-hong wang 什么意思
 4. qiu-hong zheng 什么意思
 5. qiu-hua li 什么意思
 6. qiu-jiang wang 什么意思
 7. qiu-ju liu 什么意思
 8. qiu-ju zhang 什么意思
 9. qiu-jun lu 什么意思
 10. qiu-kuan wang 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

如何用英语说出撩人的情话!
当心!那些口语中易犯的小错误

Copyright © 2024 WordTech Co.