quentin yeung中文什么意思

发音:
杨淦均
 • quentin:    n. 昆廷〔男子名〕。
 • yeung:    让; 杨; 扬; 羊; 洋; 阳; ...
 • quentin blake:    昆丁布莱; 昆丁布雷克
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. quentin newark 什么意思
 2. quentin richardson 什么意思
 3. quentin swofford, captain 什么意思
 4. quentin tarantino 什么意思
 5. quentin westberg 什么意思
 6. quentina 什么意思
 7. quenton 什么意思
 8. quentrec 什么意思
 9. quenu 什么意思
 10. quenu-mayo operation 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

本月寿星看过来:十二月出生的人有这些优势! (双语)
袖珍男孩和烧伤女孩的爱情——真爱就在身边!(双语版)

Copyright © 2024 WordTech Co.