quiroz river中文什么意思

发音:   用"quiroz river"造句
基罗斯河
 • river:    n. 劈木工人。
 • quiroz:    基罗什; 基罗斯
 • ed quiroz:    艾德・奎罗兹
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. quiros 什么意思
 2. quirosa 什么意思
 3. quirot 什么意思
 4. quirotype 什么意思
 5. quiroz 什么意思
 6. quirpon 什么意思
 7. quirpon island 什么意思
 8. quirquincho 什么意思
 9. quirrasco 什么意思
 10. quirrel 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

“最脏”果蔬榜发布 草莓再次高居榜首!  (双语)
易混单词汇总:  在英语中最易混淆的17组词语!

Copyright © 2023 WordTech Co.