×

oedipus lex怎么读

点击播放按钮播放发音:
读音分解
  • oedipus lex英语什么意思:〔英口〕伊底帕斯词典〔即电子化的《牛津英语大词典》,3张光盘上载有16册该词典全部内容,系由多字综合而成〕。

相关词汇的读音

  1. "oedipus"怎么读
  2. "oedipus complex"怎么读
  3. "lex"怎么读
  4. "leges"怎么读
  5. "oedipus complex"怎么读
  6. "oedipus conflict"怎么读
  7. "oedipus phase"怎么读
  8. "oedipus rex"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.