×

pta怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • pta英语什么意思:P.T.A.=Parent-Teacher Association 〔美国〕学生家长和教师联谊会。
  • pta日语什么意思:pi-.thi-.e- ピー?ティー?エー 家长教师联合会jiāzhǎng jiàoshī liánhéhuì,家长会jiāzhǎnghuì.
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.