×

shed怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • shed英语什么意思短语和例子 (shed;shedding)vt.
  • shed法语什么意思:n.m. [英][建](厂房的)锯齿形屋顶 专业辞典 n.m. 【建筑】(厂房的)锯齿形屋顶 shed m. 锯齿形屋顶(厂房的)

相关词汇的读音

  1. "sheamus"怎么读
  2. "shearman & sterling"怎么读
  3. "shed skin papa"怎么读
  4. "shee"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.