cal osseux中文什么意思

发音:   用"cal osseux"造句
纤维软骨性骨痂
 • cal:    音标:[kal] 专业辞典 1. 【 ...
 • osseux:    音标:[ɔsø] a.(m) 1骨的 ...
 • osseux:    音标:[ɔsø]a.(m) 1骨的 ...

例句与用法

  相关词汇

  1. cal 什么意思
  2. cal (culture in vitro) 什么意思
  3. cal (film) 什么意思
  4. cal bowdler 什么意思
  5. cal macaninch 什么意思
  6. cal ripken, jr. 什么意思
  7. cala (huelva) 什么意思
  8. calaba 什么意思
  9. calabar 什么意思
  电脑版繁體版EnglishFrancais

  相关法语阅读

  那些贱贱的法语句子(逗是一种境界)
  【干货】法语作文素材 | 必背的55句超常用法语谚语

  Copyright © 2024 WordTech Co.