carbimazol中文什么意思

发音:
carbimazol
m.
甲亢平

相关词汇

  1. carbetoxyle 什么意思
  2. carbhemoglobine 什么意思
  3. carbhémoglobine 什么意思
  4. carbi 什么意思
  5. carbide 什么意思
  6. carbimide 什么意思
  7. carbinol 什么意思
  8. carbinolate 什么意思
  9. carbinolique 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法语学习 | 学一波各法语区的特色表达法
法语阅读:面试化妆技巧(中法对照)

Copyright © 2024 WordTech Co.