sis building中文什么意思

发音:   用"sis building"造句
SIS大楼
 • sis:    音标:[si] sis,e a. 坐 ...
 • building:    n.m. 大楼,大厦,高层建筑物 近 ...
 • sis:    音标:[si]sis,ea. 坐落在 ...

例句与用法

更多例句:  下一页

  相关词汇

  1. sirénomèle 什么意思
  2. sirénomélie 什么意思
  3. sis 什么意思
  4. sis (ararat) 什么意思
  5. sis (single-instance-store) 什么意思
  6. sisak 什么意思
  7. sisal 什么意思
  8. sisal bleu 什么意思
  9. sisamón 什么意思
  电脑版繁體版EnglishFrancais

  相关法语阅读

  为什么那么多女人喜欢坏男孩?法国人是这样回答的!
  “嘲讽是我的最大动力”:法国时尚教主们的经典语录

  Copyright © 2024 WordTech Co.