shi dewu造句

"shi dewu"是什么意思   

例句与造句

 1. Shi Dewu of China was second with 73.52 ( 241-2 ) and Takehisa Kimura of Japan was third with 70.12 ( 230-1 ).
 2. Shi Dewu of China was second with 73 . 52 ( 241-2 ) and Takehisa Kimura of Japan was third with 70 . 12 ( 230-1 ).
 3. It's difficult to find shi dewu in a sentence. 用shi dewu造句挺难的

相关词汇

 1. "shi dao"造句
 2. "shi dazhen"造句
 3. "shi de yang"造句
 4. "shi deru"造句
 5. "shi dewei"造句
 6. "shi dian"造句
 7. "shi dong"造句
 8. "shi dongpeng"造句
 9. "shi dongshan"造句
 10. "shi en"造句
电脑版繁體版English日本語

Copyright © 2023 WordTech Co.