alteplase for injection中文什么意思

发音:
注射用阿替普酶
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

  1. altenvoerde 什么意思
  2. altenvorde 什么意思
  3. altenwalde 什么意思
  4. alteon training 什么意思
  5. alteplase 什么意思
  6. alteplase recombinant 什么意思
  7. alter 什么意思
  8. alter a suit 什么意思
  9. alter altern 什么意思
  10. alter an agreement 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

英式和美式英语的拼写差异!
如何用英语礼貌地打断别人?

Copyright © 2023 WordTech Co.