×

ba et force中文什么意思

发音:
 • 巴塞特力
 • ba:    n. 【埃及神话】魂灵〔被古埃及人描 ...
 • et:     〔拉丁语〕 和,以及 (=and) ...
 • force:    n. 〔北英〕瀑布。
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. ba er 什么意思
 2. ba er advertisements 什么意思
 3. ba er headline 什么意思
 4. ba er page 什么意思
 5. ba et 什么意思
 6. ba etite 什么意思
 7. ba european fashion 什么意思
 8. ba fang 什么意思
 9. ba fashion and textiles 什么意思
 10. ba fashion design 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.