key (company)中文什么意思

发音:
key (公司)
 • key:    n. 礁,暗礁(=cay, quay ...
 • company:    n. 1.交际,交往;作伴;伴侣;朋 ...
 • be the key to:    对......至关重要
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. kexin xu 什么意思
 2. kexin zhu 什么意思
 3. kexuan ma 什么意思
 4. kexun guo 什么意思
 5. key 什么意思
 6. key (公司) 什么意思
 7. key abbreviation 什么意思
 8. key abstractions 什么意思
 9. key acce 什么意思
 10. key access 什么意思
电脑版繁體版English한국어

相关英语阅读

老外自曝在中国如何赚钱 被租来撑场面 (双语)
用“精听”提高英语听力水平! (听力方法)

Copyright © 2023 WordTech Co.